Ru­tyna życia codziennego. I ten fałsz za każdym progiem.. Nieunik­nione kłam­stwa i po­rażki. Dlacze­go każdy człowiek tak postępuje? Nie is­tnieją ludzie spra­wied­li­wi, uprzejmi? Gdzie oni są? Gdzie się ukryli? Może jut­ro brak­nie mi tchu, może stracę do­bytek i radość.. Choć dot­knęła mnie już sa­mot­ność, wciąż się jej boję.. Ciągle jes­tem sa­ma, zda­na na siebie. Może kiedyś od­naj­dzie mnie ten je­dyny, prawdziwy przyjaciel. 11.06.2011 * z de­dykacją dla fałszy­wej koleżanki..


ru­tyna-życia-codziennego-i-ten-fałsz-za każdym-progiem-nieunik­nione-kłam­stwa-i po­rażki-dlacze­go-każdy-człowiek-tak-postępuje
watchingmefallru­tynażyciacodziennegotenfałszza każdymprogiemnieunik­nionekłam­stwai po­rażkidlacze­gokażdyczłowiektakpostępujenieis­tniejąludziespra­wied­li­wiuprzejmigdzieonigdzie sięukrylimożejut­robrak­niemi tchumożestracędo­byteki radośćchoćdot­knęłamniejużsa­mot­nośćwciąż sięjejbojęciąglejes­temsa­mazda­nana siebiekiedyśod­naj­dzieje­dynyprawdziwyprzyjaciel11062011z de­dykacjądlafałszy­wejkoleżankiru­tyna życiażycia codziennegoi tenten fałszfałsz za każdymza każdym progiemnieunik­nione kłam­stwakłam­stwa i po­rażkidlacze­go każdykażdy człowiekczłowiek taktak postępujenie is­tniejąis­tnieją ludzieludzie spra­wied­li­wigdzie onioni sągdzie się ukrylimoże jut­rojut­ro brak­niebrak­nie mi tchumoże stracęstracę do­bytekdo­bytek i radośćchoć dot­knęładot­knęła mniemnie jużjuż sa­mot­nośćwciąż się jejjej bojęciągle jes­temjes­tem sa­mazda­na na siebiemoże kiedyśkiedyś od­naj­dzieod­naj­dzie mniemnie tenten je­dynyprawdziwy przyjaciel* z de­dykacjąz de­dykacją dladla fałszy­wejfałszy­wej koleżankiru­tyna życia codziennegoi ten fałszten fałsz za każdymfałsz za każdym progiemnieunik­nione kłam­stwa i po­rażkidlacze­go każdy człowiekkażdy człowiek takczłowiek tak postępujenie is­tnieją ludzieis­tnieją ludzie spra­wied­li­wigdzie oni sąmoże jut­ro brak­niejut­ro brak­nie mi tchumoże stracę do­bytekstracę do­bytek i radośćchoć dot­knęła mniedot­knęła mnie jużmnie już sa­mot­nośćwciąż się jej bojęciągle jes­tem sa­mamoże kiedyś od­naj­dziekiedyś od­naj­dzie mnieod­naj­dzie mnie tenmnie ten je­dyny* z de­dykacją dlaz de­dykacją dla fałszy­wejdla fałszy­wej koleżanki