Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.


ruch-jest przyczyną-wszel­kiego-życia
leonardo da vinciruchjest przyczynąwszel­kiegożyciaruch jest przyczynąjest przyczyną wszel­kiegowszel­kiego życiaruch jest przyczyną wszel­kiegojest przyczyną wszel­kiego życiaruch jest przyczyną wszel­kiego życia

Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.Ruch jest przyczyną wszelkiego życia.„Szacunek dla wszel­kiego życia” jest hasłem ab­surdal­nym, oz­nacza bo­wiem, że ma­my sza­nować prątki gruźli­cy i wi­rusy os­py: jes­teśmy jed­nak żywy­mi or­ga­niz­ma­mi, nie czys­ty­mi ducha­mi, i nie możemy żyć, nie niszcząc in­nych form życia.Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha ! Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy.Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.