Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać.


ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
amadeo modiglianiry­sowaćto po­siadać to aktpoz­na­niapew­niej­szyi głębszyniżseksje­dyniemarze­nialubśmierćmogąmu dorównaćry­sować to po­siadać to akt poz­na­niapoz­na­nia pew­niej­szypew­niej­szy i głębszyi głębszy niżniż seksje­dynie marze­niamarze­nia lublub śmierćśmierć mogąmogą mu dorównać to akt poz­na­nia pew­niej­szypoz­na­nia pew­niej­szy i głębszypew­niej­szy i głębszy niżi głębszy niż seksje­dynie marze­nia lubmarze­nia lub śmierćlub śmierć mogąśmierć mogą mu dorównać to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszypoz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niżpew­niej­szy i głębszy niż seksje­dynie marze­nia lub śmierćmarze­nia lub śmierć mogąlub śmierć mogą mu dorównać to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niżpoz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seksje­dynie marze­nia lub śmierć mogąmarze­nia lub śmierć mogą mu dorównać

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Marze­nia bu­duj je­dynie i wyłącznie na so­lid­nych fun­da­men­tach zdo­bytej wie­dzy i doświad­cze­nia, aby później lek­ki pod­much pe­symiz­mu nie zniszczył Two­jej twierdzy.To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę.Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą.