Ry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody.


ry­zyko-niezapłace­nia-rośnie-wraz-z wy­sokośą-nagrody
karaczan19ry­zykoniezapłace­niarośniewrazz wy­sokościąnagrodyry­zyko niezapłace­nianiezapłace­nia rośnierośnie wrazwraz z wy­sokościąz wy­sokością nagrodyry­zyko niezapłace­nia rośnieniezapłace­nia rośnie wrazrośnie wraz z wy­sokościąwraz z wy­sokością nagrodyry­zyko niezapłace­nia rośnie wrazniezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokościąrośnie wraz z wy­sokością nagrodyry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokościąniezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody

W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz z wielkimi celami rośnie i człowiek.Niech Cię Bóg błogosławi. Chcę całować i pieścić każde tak bardzo ukochane miejsce i zaglądać w głębię Twoich słodkich oczu, które dawno temu całkowicie podbiły moje serce. Miłość rośnie wraz z upływem czasu.Pier­wsze wrażenie, prze­mawiało jas­no, jes­tem bar­dzo os­tra, kosztuj na ry­zyko własne. Lek­ki do­tyk i czer­wo­ny rumieniec, skórka tak na­tural­na, mieni się i błyszczy, spróbu­jesz raz, a spłoniesz do zgliszczy. Smak twój i po na­cis­ku tchnienie, puszczasz so­ki, na lek­kie przygryzienie, oczy sze­roko mam otwarte. Wiem już... ry­zyko­wać, było warto.Ape­tyt naj­bar­dziej rośnie w miarę za­cis­ka­nia pasa W miarę starze­nia się mężczyz­nom rośnie bro­da, a ko­bietom język.Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski.