Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności.


rytm-jest-muzyki-tętnem-równa-ę-biciu-serca-świadczy-o-jego-istnieniu-dowodzi-jego-żywotnoś
ignacy paderewskirytmjestmuzykitętnemrównasiębiciusercaświadczyjegoistnieniudowodziżywotnościrytm jestjest muzykimuzyki tętnemrówna sięsię biciubiciu sercaświadczy oo jegojego istnieniudowodzi jegojego żywotnościrytm jest muzykijest muzyki tętnemrówna się biciusię biciu sercaświadczy o jegoo jego istnieniudowodzi jego żywotnościrytm jest muzyki tętnemrówna się biciu sercaświadczy o jego istnieniu

Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.nie kocham cię otu­lam się tylko ciepłem two­jego ciała ob­li­zuję się twoim językiem wy­pełniam piersi twoim oddechem ważę tyle ile możesz mi dać żyję dzięki bi­ciu two­jego serca Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.Wzrost liczby rozwodów świadczy nie o degrengoladzie małżeństwa, raczej o jego prosperowaniu.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.