Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.


rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy
milton friedmanrządnie roz­wiązu­jeprob­lemówrządje tworzyrząd nie roz­wiązu­jenie roz­wiązu­je prob­lemówrząd je tworzyrząd nie roz­wiązu­je prob­lemów

Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia.-Śmiech jest przy­jem­ny. Ale to tyl­ko plas­ter na krwa­wiące ra­ny. Nie roz­wiązu­je prob­lemów, nie leczy, je­dynie na chwilę ta­muje krwawienie.Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie.Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Prob­lemów Ar­genty­ny nie roz­wiąże się na drodze woj­ny do­mowej i przemocy.Myślałem o po­pełnieniu sa­mobójstwa, ale mam ty­le prob­lemów, że to nie roz­wiązałoby ich wszystkich.