Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło.


rząd-umiarkowany-może-ile-chce-i-bez-niebezpieczeństwa-zwolnić-swoje-sprężyny-utrzymuje-ę-przez-swoje-prawa-i-przez-własną-łę-ale-kiedy-w
montesquieurządumiarkowanymożeilechcebezniebezpieczeństwazwolnićswojesprężynyutrzymujesięprzezprawawłasnąsiłęalekiedyustrojudespotycznymwładcaprzestanienachwilęwznosićgroźneramięniemożeunicestwićjednejchwilitychktórzyzajmująpierwszemiejscawszystkoprzepadłorząd umiarkowanyumiarkowany możeile chcechce ii bezbez niebezpieczeństwazwolnić swojeswoje sprężynyutrzymuje sięsię przezprzez swojeswoje prawaprawa ii przezprzez własnąwłasną siłęale kiedykiedy ww ustrojuustroju despotycznymdespotycznym władcawładca przestanieprzestanie nana chwilęchwilę wznosićwznosić groźnegroźne ramiękiedy nienie możemoże unicestwićunicestwić ww jednejjednej chwilichwili tychktórzy zajmujązajmują pierwszepierwsze miejscawszystko przepadłorząd umiarkowany możeile chce ichce i bezi bez niebezpieczeństwazwolnić swoje sprężynyutrzymuje się przezsię przez swojeprzez swoje prawaswoje prawa iprawa i przezi przez własnąprzez własną siłęale kiedy wkiedy w ustrojuw ustroju despotycznymustroju despotycznym władcadespotycznym władca przestaniewładca przestanie naprzestanie na chwilęna chwilę wznosićchwilę wznosić groźnewznosić groźne ramiękiedy nie możenie może unicestwićmoże unicestwić wunicestwić w jednejw jednej chwilijednej chwili tychktórzy zajmują pierwszezajmują pierwsze miejsca

Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką. -Paulo Coelho
ten-kto-żyje-swoją-własną-legendą-wie-to-wszystko-co-wiedzieć-powinien-i-tylko-jedno-może-unicestwić-jego-marzenie-strach-przed-porażką
Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień. -William Butler Yeats
korzeń-jest-jeden-choć-liś-tysią-przez-cały-zakłamany-młodoś-dzień-kąpałem-swoje-kwiaty-swoje-liście-w-słońcu-teraz-ę-mogę-w-prawdy
...kiedy w rządzie ludowym prawa pójdą w niepamięć, państwo jest już zgubione, ile że stan ten może pochodzić jedynie ze skażenia rzeczypospolitej. -Montesquieu
kiedy-w-rządzie-ludowym-prawa-pójdą-w-niepamięć-państwo-jest-już-zgubione-ile-że-stan-ten-może-pochodzić-jedynie-ze-skażenia