Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.


rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
maximilien robespierrerządw re­woluc­jijest des­po­tyz­memwol­nościprze­ciw­kotyraniirząd w re­woluc­jiw re­woluc­ji jest des­po­tyz­memjest des­po­tyz­mem wol­nościwol­ności prze­ciw­koprze­ciw­ko tyraniirząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­memw re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­nościjest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­kowol­ności prze­ciw­ko tyraniirząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­nościw re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­kojest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyraniirząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­kow re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii

Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­nościMówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich.Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać? O des­po­tyz­mie: Zbioro­wy subiektywizm.