Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.) 


rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
milton friedmanrządynie uczą sięnicze­gotyl­ko ludzie sięuczągo­ver­nmen­tsne­verlearnon­ly peop­leang rządy nie uczą sięnie uczą się nicze­gotyl­ko ludzie się uczągo­ver­nmen­ts ne­verne­ver learnon­ly peop­le learnrządy nie uczą się nicze­gogo­ver­nmen­ts ne­ver learn

Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.) Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.) Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.) So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.)