Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.) 


rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
milton friedmanrządynie uczą sięnicze­gotyl­ko ludzie sięuczągo­ver­nmen­tsne­verlearnon­ly peop­leang rządy nie uczą sięnie uczą się nicze­gotyl­ko ludzie się uczągo­ver­nmen­ts ne­verne­ver learnon­ly peop­le learnrządy nie uczą się nicze­gogo­ver­nmen­ts ne­ver learn

Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.)  -Włodzimierz Lenin
po pier­wsze- uczyć-ę-po dru­gie- uczyć ę-i po trze­cie- uczyć-ę-learn-learn-learn-ang-ler­nen-ler­nen-und-nochmals-ler­nen
Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą. -Milton Friedmann
rządy-nie-uczą-ę-niczego-tylko-ludzie-ę-uczą
Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore
pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for