Rzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane.


rzad­kośą-dop­rawdy-jest społeczeństwo-mądrze-zorganizowane
tomasz morusrzad­kościądop­rawdyjest społeczeństwomądrzezorganizowanerzad­kością dop­rawdydop­rawdy jest społeczeństwojest społeczeństwo mądrzemądrze zorganizowanerzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwodop­rawdy jest społeczeństwo mądrzejest społeczeństwo mądrze zorganizowanerzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwo mądrzedop­rawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowanerzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane

Rzadkością doprawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane.Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy.Ko­bieta opęta­na na­miętnością, dziw­ne dop­rawdy, ma twarz dziec­ka. Obojętnie co jest przed­miotem tej na­miętności – może to być parasol.Nie ro­zumiem, dop­rawdy, jak mogło przyjść Chrys­tu­sowi do głowy, dać się przez ta­kie jak wy ka­nalie ukrzyżować.Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia.Ut­knęłam w sy­tuac­ji, która czy­ni mnie w dużej mie­rze zniewo­loną. Dop­rawdy od­czu­wam przyk­rość, że ba­nal­ny fakt, iż jes­tem ko­bietą, zda­je się przyćmiewać gi­gan­tyczny wyczyn, ja­kiego do­konał Bil­ly Stultz.