Rzad­ko by­wa ogień bez dy­mu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów.


rzad­ko-by­wa-ogień-bez-dy­mu-a rzadziej-jeszcze-miłość-bez-kłopotów
wincenty ignacy marewiczrzad­koby­waogieńbezdy­mua rzadziejjeszczemiłośćkłopotówrzad­ko by­waby­wa ogieńogień bezbez dy­mua rzadziej jeszczejeszcze miłośćmiłość bezbez kłopotówrzad­ko by­wa ogieńby­wa ogień bezogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłośćjeszcze miłość bezmiłość bez kłopotówrzad­ko by­wa ogień bezby­wa ogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłość bezjeszcze miłość bez kłopotówrzad­ko by­wa ogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów

Rzadko bywa ogień bez dymu, a jeszcze rzadziej miłość bez kłopotów.Smu­tek to naj­dziw­niej­sze z uczuć: czy­ni nas bez­radny­mi. Jest jak ok­no ot­warte wbrew naszej wo­li – przy nim można tyl­ko dy­gotać z zim­na. Z cza­sem jed­nak ot­wiera się rzadziej i rzadziej, aż wreszcie całko­wicie sta­pia się z murem.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina.Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj.Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj.