Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.


rzad­ko-myśli­my-o tym-co ­my-lecz-zaw­sze-o tym-cze­go-nam-brak
arthur schopenhauerrzad­komyśli­myo tymco ma­myleczzaw­szecze­gonambrakrzad­ko myśli­mymyśli­my o tymlecz zaw­szezaw­sze o tymcze­go namnam brakrzad­ko myśli­my o tymlecz zaw­sze o tymcze­go nam brak

Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma.Mówi się, że Bóg jest zaw­sze tyl­ko tym, cze­go jeszcze nie stworzył.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.