Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi.


rzad­ko-szczęście-od­czu­wamy-wte­dy-kiedy-jest naszym-udziałem-do­piero gdy-prze­minie-spogląda­my-wstecz-i nag­-poj­mu­jemy
k » nikos kazantzakis » grek zorbarzad­koszczęścieod­czu­wamywte­dykiedyjest naszymudziałemdo­piero gdyprze­miniespogląda­mywsteczi nag­lepoj­mu­jemy niekiedyze zdu­mieniem jak bar­dzoby­liśmyszczęśliwirzad­ko szczęścieszczęście od­czu­wamyod­czu­wamy wte­dykiedy jest naszymjest naszym udziałemdo­piero gdy prze­miniespogląda­my wsteczwstecz i nag­lei nag­le poj­mu­jemy niekiedy ze zdu­mieniem jak bar­dzo by­liśmyby­liśmy szczęśliwirzad­ko szczęście od­czu­wamyszczęście od­czu­wamy wte­dykiedy jest naszym udziałemspogląda­my wstecz i nag­lewstecz i nag­le poj­mu­jemy jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi

Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska
szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
kiedy-stoimy-na szczy­cie-czu­jemy-spełnienie-kiedy-stoimy-przed-szczy­tem-na do­-czu­jemy-strach-i poświece­nie-~pa­weł-rychlica