Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi.


rzad­ko-szczęście-od­czu­wamy-wte­dy-kiedy-jest naszym-udziałem-do­piero gdy-prze­minie-spogląda­my-wstecz-i nag­-poj­mu­jemy
k » nikos kazantzakis » grek zorbarzad­koszczęścieod­czu­wamywte­dykiedyjest naszymudziałemdo­piero gdyprze­miniespogląda­mywsteczi nag­lepoj­mu­jemy niekiedyze zdu­mieniem jak bar­dzoby­liśmyszczęśliwirzad­ko szczęścieszczęście od­czu­wamyod­czu­wamy wte­dykiedy jest naszymjest naszym udziałemdo­piero gdy prze­miniespogląda­my wsteczwstecz i nag­lei nag­le poj­mu­jemy niekiedy ze zdu­mieniem jak bar­dzo by­liśmyby­liśmy szczęśliwirzad­ko szczęście od­czu­wamyszczęście od­czu­wamy wte­dykiedy jest naszym udziałemspogląda­my wstecz i nag­lewstecz i nag­le poj­mu­jemy jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi

Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.W miarę jak się starze­jemy, od­kry­wamy, że naj­rzad­sza jest od­wa­ga myślenia.****** *** ...bo do­tyk jest... ...jak po­całunek motyla... Nie ma nicze­go bar­dziej de­likat­ne­go, jak muśnięcie MIŁOŚCI i skrzy­deł MOTYLA... ...wte­dy każdym zmysłem czu­jemy ra­dość uniesienia... ****** *** Gdy człowiek tak bar­dzo wy­dobędzie się z siebie, że ma już od­wagę być poczy­tanym za nic, do­piero wte­dy jest wol­ność, wspa­niałość i zwy­cięstwo - naj­trud­niej­sze, bo nad sa­mym sobą.Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem.