Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych.


rzadko-ę-trafia-rozsądek-u-młodych-a-nierozsądek-u-starych
demokrytrzadkosiętrafiarozsądekmłodychnierozsądekstarychrzadko sięsię trafiatrafia rozsądekrozsądek uu młodychnierozsądek uu starychrzadko się trafiasię trafia rozsądektrafia rozsądek urozsądek u młodycha nierozsądek unierozsądek u starychrzadko się trafia rozsądeksię trafia rozsądek utrafia rozsądek u młodycha nierozsądek u starychrzadko się trafia rozsądek usię trafia rozsądek u młodych

Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności.Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy.-Długo mam na Ciebie cze­kać.? Za­pytała miłość rozsądek -Wieczność.. Od­po­wie­dział rozsądek...Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.