Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz.


rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
mścisław kamińskirzadkokobietauczonajestdobrągospodyniąmężowienielubiążonfilozofekbodopodobaniasięmężowifilozofianaukiżoniepotrzebnealewdzięksłodyczrzadko kobietakobieta uczonauczona jestjest dobrądobrą gospodyniąmężowie nienie lubiąlubią żonżon filozofekbo dodo podobaniapodobania sięsię mężowimężowi nienie filozofiafilozofia ii naukinauki żonieżonie potrzebneale wdziękwdzięk ii słodyczrzadko kobieta uczonakobieta uczona jestuczona jest dobrąjest dobrą gospodyniąmężowie nie lubiąnie lubią żonlubią żon filozofekbo do podobaniado podobania siępodobania się mężowisię mężowi niemężowi nie filozofianie filozofia ifilozofia i naukii nauki żonienauki żonie potrzebneale wdzięk iwdzięk i słodycz

Mężowie lubią uogólniać pretensje, jakie mają do żon.Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery, bo nie mają żon, które by je popychały.Filozofia nasza strąca zasłonę z urojonych lęków piekła, które życiu odjęły radość, pogodę i słodycz....powszechna chęć podobania się rodzi galanterię, która nie jest miłością, ale delikatnym, lekkim i ciągłym kłamstwem miłości.Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem.Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzn.