Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.


rze­ki-sta­wy-­ziora-i po­toki-wszys­tkie-z nich-mają-różne-naz­wy-ale-wszys­tkie-tak-­mo-za­wierają-wodę-tak jak re­ligie
muhammad alirze­kista­wyje­ziorai po­tokiwszys­tkiez nichmająróżnenaz­wyaletaksa­moza­wierająwodętak jak re­ligiekażdaza­wieraprawdęje­ziora i po­tokii po­toki –– wszys­tkiewszys­tkie z nichz nich mająmają różneróżne naz­wyale wszys­tkiewszys­tkie taktak sa­mosa­mo za­wierająza­wierają wodętak jak re­ligie –– każdakażda z nichz nich za­wieraza­wiera prawdęje­ziora i po­toki –i po­toki – wszys­tkie– wszys­tkie z nichwszys­tkie z nich mająz nich mają różnemają różne naz­wyale wszys­tkie takwszys­tkie tak sa­motak sa­mo za­wierająsa­mo za­wierają wodętak jak re­ligie – każda– każda z nichkażda z nich za­wieraz nich za­wiera prawdę

ośmielo­na zmro­kiem zrzucasz os­tatnie po­zory zahamowań szu­ka­my właści­wych szlaków na ma­pach naszych ciał od kar­ku aż po biodra zliczam wszys­tkie two­je kręgi tak dob­rze wyczuwalne na wyprężonym ciele wil­got­ne spełnienie po­między szyb­ki­mi oddechami ga­si wszys­tkie pożary ra­no niechętnie zmy­wam z siebie za­pach two­je­go pod­niece­nia i tak bar­dzo pragnę znów poczuć two­je uda og­rze­wające mo­je policzki Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 `To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Myśli me skaczą z kwiat­ka na kwiatek Każda z nich ładna czy stok­rotka czy bra­tek Wszys­tkie daleko do­sięgnąć nie mogę Pocze­kam aż wrócą i zerwę na drogę `Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia.