Rzeczy­wiście nastąpił rodzaj podziału: z jed­nej stro­ny fun, seks, kicz i niewin­ność, z dru­giej trash, śmierć i cy­nizm. […] tak czy siak, suk­ces ryn­ko­wy może dzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiek, zastępując wszel­kie teorie.


rzeczy­wiście-nastąpił-rodzaj-podziału-z jed­nej-stro­ny-fun-seks-kicz-i niewin­ność-z dru­giej-trash-śmierć-i cy­nizm- tak-czy
h » michel houellebecq » mapa i terytoriumrzeczy­wiścienastąpiłrodzajpodziałuz jed­nejstro­nyfunsekskiczi niewin­nośćz dru­giejtrashśmierći cy­nizm… takczysiaksuk­cesryn­ko­wymożedzi­siajuza­sad­nići us­pra­wied­li­wićco­kol­wiekzastępującwszel­kieteorierzeczy­wiście nastąpiłnastąpił rodzajrodzaj podziałuz jed­nej stro­nystro­ny funkicz i niewin­nośćz dru­giej trashśmierć i cy­nizm[…] tak czyczy siaksuk­ces ryn­ko­wyryn­ko­wy możemoże dzi­siajdzi­siaj uza­sad­nićuza­sad­nić i us­pra­wied­li­wići us­pra­wied­li­wić co­kol­wiekzastępując wszel­kiewszel­kie teorierzeczy­wiście nastąpił rodzajnastąpił rodzaj podziałuz jed­nej stro­ny fun[…] tak czy siaksuk­ces ryn­ko­wy możeryn­ko­wy może dzi­siajmoże dzi­siaj uza­sad­nićdzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wićuza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiekzastępując wszel­kie teorie

' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R Jeśli co­kol­wiek przygnębiało go bar­dziej niż włas­ny cy­nizm, to fakt, że często nie był aż tak cy­niczny jak praw­dzi­wy świat.Z jed­nej stro­ny chcieli czuć tę blis­kość. Z dru­giej pro­sili Bo­ga, aby wyz­wo­lił ich z te­go pragnienia.Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni. Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona.Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle.