Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.


rzeczy­wis­tość- ło-wspólne­go-z prawdą-w-mo­jej-rzeczy­wis­toś-miłość-trze­ba-szu­kać-wytrwale-a-prawdą-jest-że mój
silvidianrzeczy­wis­tośćma małowspólne­goz prawdąmo­jejrzeczy­wis­tościmiłośćtrze­baszu­kaćwytrwaleprawdąjestże mójzna­jomyzna­lazłją do­pierogdy siępoddałrzeczy­wis­tość ma małoma mało wspólne­gowspólne­go z prawdąw mo­jejmo­jej rzeczy­wis­tościrzeczy­wis­tości miłośćmiłość trze­batrze­ba szu­kaćszu­kać wytrwaleprawdą jestże mój zna­jomyzna­jomy zna­lazłzna­lazł ją do­pieroją do­piero gdy sięgdy się poddałrzeczy­wis­tość ma mało wspólne­goma mało wspólne­go z prawdąw mo­jej rzeczy­wis­tościmo­jej rzeczy­wis­tości miłośćrzeczy­wis­tości miłość trze­bamiłość trze­ba szu­kaćtrze­ba szu­kać wytrwalea prawdą jestże mój zna­jomy zna­lazłzna­jomy zna­lazł ją do­pierozna­lazł ją do­piero gdy sięją do­piero gdy się poddał

Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą. -Cornelia Funke
rzeczy­wis­tość-na ogół-róż ę-od te­go-co ę-o niej-mówi-a ty zaw­sze-my­liłaś-słowa-z prawdą