Rzeczy­wis­tość jest naszym ob­ra­zem świata. Uka­zuje się w każdym lus­trze niczym duch, wi­doczny tyl­ko dla nas, który po­jawia się, działa i zni­ka wraz z nami.


rzeczy­wis­tość-jest naszym-ob­ra­zem-świata-uka­zuje ę-w każdym-lus­trze-niczym-duch-wi­doczny-tyl­ko-dla-nas-który-po­jawia-ę
jorge luis borgesrzeczy­wis­tośćjest naszymob­ra­zemświatauka­zuje sięw każdymlus­trzeniczymduchwi­docznytyl­kodlanasktórypo­jawiasiędziałai zni­kawrazz namirzeczy­wis­tość jest naszymjest naszym ob­ra­zemob­ra­zem światauka­zuje się w każdymw każdym lus­trzelus­trze niczymniczym duchwi­doczny tyl­kotyl­ko dladla nasktóry po­jawiapo­jawia siędziała i zni­kai zni­ka wrazwraz z namirzeczy­wis­tość jest naszym ob­ra­zemjest naszym ob­ra­zem światauka­zuje się w każdym lus­trzew każdym lus­trze niczymlus­trze niczym duchwi­doczny tyl­ko dlatyl­ko dla nasktóry po­jawia siędziała i zni­ka wrazi zni­ka wraz z nami

Rzeczy­wis­tość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wierzyć. -Philip Kindred Dick
rzeczy­wis­tość-to coś-co nie zni­ka-kiedy-przes­­ ę-w to wierzyć
Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz