Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia.


rzeczy­wis­tość-jest z tej ­mej-przędzy-co i marzenia
władysław stanisław reymontrzeczy­wis­tośćjest z tej sa­mejprzędzyco i marzeniarzeczy­wis­tość jest z tej sa­mejjest z tej sa­mej przędzyprzędzy co i marzeniarzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzyjest z tej sa­mej przędzy co i marzeniarzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.Chodź, złapię Cię za rękę, zap­ro­wadzę w in­ny świat, po­każę Ci rzeczy­wis­tość i żalu gorzki smak. Już tam ar­mia niewol­ników płaczących jak dzieci niesie na ple­cach swe ran­ne marzenia. Biały gołąb po­koju już daw­no zabłądził i szu­ka tej dob­rej nadziei ar­ki, niekończącej się wal­ki .Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa.Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.