Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia.


rzeczy­wis­tość-jest zbyt-trud­na-do zaak­cepto­wania-­ka-ja­ka-jest-naj­lep­szą rzeczą-wy­myśloną-przez-in­styn­kt
kuba wojewódzkirzeczy­wis­tośćjest zbyttrud­nado zaak­cepto­waniata­kaja­kajestnaj­lep­szą rzecząwy­myślonąprzezin­styn­ktsa­mozacho­waw­czyi naj­lep­sząsa­moob­ronąjest poczu­ciehu­moruautoironiarzeczy­wis­tość jest zbytjest zbyt trud­natrud­na do zaak­cepto­waniado zaak­cepto­wania ta­kaja­ka jestnaj­lep­szą rzeczą wy­myślonąwy­myśloną przezprzez in­styn­ktin­styn­kt sa­mozacho­waw­czysa­mozacho­waw­czy i naj­lep­sząi naj­lep­szą sa­moob­ronąsa­moob­roną jest poczu­ciejest poczu­cie hu­morurzeczy­wis­tość jest zbyt trud­najest zbyt trud­na do zaak­cepto­waniatrud­na do zaak­cepto­wania ta­kanaj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przezwy­myśloną przez in­styn­ktprzez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czyin­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­sząsa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­ronąi naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­ciesa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru

Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier.Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi.Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi.