Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje.


rzeczy­wis­tość-nie zaw­sze-jest tym-czym ę-wydaje
terry pratchettrzeczy­wis­tośćnie zaw­szejest tymczym sięwydajerzeczy­wis­tość nie zaw­szenie zaw­sze jest tymczym się wydajerzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym

Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą.Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa.Fi­lozo­fia przychodzi zaw­sze za późno. Ja­ko myśl o świecie po­jawia się ona do­piero wte­dy, gdy rzeczy­wis­tość za­kończyła już swój pro­ces kształto­wania i stała się czymś gotowym.Na­wet w uczu­ciach mój umysł zaw­sze podświado­mie wy­biera rzeczy­wis­tość, dla­tego też tak trud­no mi się od niej oder­wać, gdyż mu­siałbym porzu­cić tożsamość.