Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie.


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
antoni cwojdzińskirzeczygłupieteżsą pot­rzeb­nena głupimpoziomierzeczy głupiegłupie teżteż są pot­rzeb­nena głupim poziomierzeczy głupie teżgłupie też są pot­rzeb­nerzeczy głupie też są pot­rzeb­ne

Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne.Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga.Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie.Rzeczy za mądre są głupie.Pa­miętaj, abyś nig­dy nie wie­rzył w ta­kie rzeczy; nie wol­no ci! Ludzie, którzy myślą, że z cza­sem do­piero staną się so­bie pot­rzeb­ni, po­win­ni odejść od siebie i za­pom­nieć kroków, które ich wiodły ku sobie.