Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.


rzeczy-is­tnieją-łączą ę-na za­sadzie-prze­ciwieństw-wal­ka jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
heraklit z efezurzeczyis­tniejącełączą sięna za­sadzieprze­ciwieństwwal­ka jest oj­cemwszel­kiegostworzeniarzeczy is­tniejąceis­tniejące łączą sięłączą się na za­sadziena za­sadzie prze­ciwieństwwal­ka jest oj­cem wszel­kiegowszel­kiego stworzeniarzeczy is­tniejące łączą sięis­tniejące łączą się na za­sadziełączą się na za­sadzie prze­ciwieństwwal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzeniarzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzieis­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństwrzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw

Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.Ludzie na ogół źle to­lerują swych so­bowtórów, a łączą się na za­sadzie kontrastów.Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha ! Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.