Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
p » terry pratchett » trzy wiedźmyrzeczyktórepróbująwyglądaćjak rzeczyczęstowyglądająbar­dziejjak rzeczyniżsa­merzeczyktóre próbująpróbują wyglądaćwyglądać jak rzeczyczęsto wyglądająwyglądają bar­dziejbar­dziej jak rzeczyjak rzeczy niżniż sa­mesa­me rzeczyktóre próbują wyglądaćpróbują wyglądać jak rzeczyczęsto wyglądają bar­dziejwyglądają bar­dziej jak rzeczybar­dziej jak rzeczy niżjak rzeczy niż sa­meniż sa­me rzeczyktóre próbują wyglądać jak rzeczyczęsto wyglądają bar­dziej jak rzeczywyglądają bar­dziej jak rzeczy niżbar­dziej jak rzeczy niż sa­mejak rzeczy niż sa­me rzeczyczęsto wyglądają bar­dziej jak rzeczy niżwyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­mebar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy

Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś. -H. Jackson Brown
bądź-śmiały-i odważny-kiedy-obej­rzysz ę-na swo­-życie-będziesz-bar­dziej-żałował-rzeczy-których-nie zro­biłeś-ż-rzeczy-które
Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie. -Bryan Magee
rzeczy-naprawdę-ważne-dla-ludzi-to-rzeczy-które-mogą-znaczyć-więcej-ż-samo-życie-kochanie-i-bycie-kochanym-oddanie-prawdzie-integralność
Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne. -Janina Ipohorska
mężczyz­na-przepłaca-rzeczy-mu pot­rzeb­ne-ko­bieta-ku­puje-bar­dzo-­nio-rzeczy-zu­pełnie-zbędne
At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy
at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy