Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
p » terry pratchett » trzy wiedźmyrzeczyktórepróbująwyglądaćjak rzeczyczęstowyglądająbar­dziejjak rzeczyniżsa­merzeczyktóre próbująpróbują wyglądaćwyglądać jak rzeczyczęsto wyglądająwyglądają bar­dziejbar­dziej jak rzeczyjak rzeczy niżniż sa­mesa­me rzeczyktóre próbują wyglądaćpróbują wyglądać jak rzeczyczęsto wyglądają bar­dziejwyglądają bar­dziej jak rzeczybar­dziej jak rzeczy niżjak rzeczy niż sa­meniż sa­me rzeczyktóre próbują wyglądać jak rzeczyczęsto wyglądają bar­dziej jak rzeczywyglądają bar­dziej jak rzeczy niżbar­dziej jak rzeczy niż sa­mejak rzeczy niż sa­me rzeczyczęsto wyglądają bar­dziej jak rzeczy niżwyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­mebar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne.Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.