Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.


rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
tennessee williamsrzeczywiścipoecinaszychczasówznajdująsięagencjachreklamyrzeczywiści poecipoeci naszychnaszych czasówczasów znajdująznajdują sięw agencjachagencjach reklamyrzeczywiści poeci naszychpoeci naszych czasównaszych czasów znajdujączasów znajdują sięznajdują się wsię w agencjachw agencjach reklamyrzeczywiści poeci naszych czasówpoeci naszych czasów znajdująnaszych czasów znajdują sięczasów znajdują się wznajdują się w agencjachsię w agencjach reklamyrzeczywiści poeci naszych czasów znajdująpoeci naszych czasów znajdują sięnaszych czasów znajdują się wczasów znajdują się w agencjachznajdują się w agencjach reklamy

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia. -Bernard Tapie
wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia
Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. -Alan Rickman
przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu