rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
karaczan19rzekłgłupiw ser­cuswoimniema bogatyl­koateis­taby sięz tymnie zgodziłrzekł głupigłupi w ser­cuw ser­cu swoimtyl­ko głupigłupi ateis­taateis­ta by sięby się z tymz tym nie zgodziłrzekł głupi w ser­cugłupi w ser­cu swoimtyl­ko głupi ateis­tagłupi ateis­ta by sięateis­ta by się z tymby się z tym nie zgodziłrzekł głupi w ser­cu swoimtyl­ko głupi ateis­ta by sięgłupi ateis­ta by się z tymateis­ta by się z tym nie zgodziłtyl­ko głupi ateis­ta by się z tymgłupi ateis­ta by się z tym nie zgodził

Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi. -Manuela Gretkowska
nie- ludzi-złych-są tyl­ko-głupi-ale- głupi-są najgorsi
Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Głupi i mądrzy ludzie są nie­szkod­li­wi, tyl­ko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i mądrzy-ludzie-są nie­szkod­li­wi-tyl­ko-półgłówki-są niebezpieczne
Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu