rzu­cił słowa na wiatr po­leciały da­leko on się zestarzał wróciły do niego 


rzu­ł-słowa-na wiatr-po­leciały-da­leko-on ę-zestarzał-wróły-do niego 
the man who sold the worldrzu­ciłsłowana wiatrpo­leciałyda­lekoon sięzestarzałwróciłydo niego rzu­cił słowasłowa na wiatrna wiatr po­leciałypo­leciały da­lekoda­leko on sięon się zestarzałzestarzał wróciływróciły do niego rzu­cił słowa na wiatrsłowa na wiatr po­leciałyna wiatr po­leciały da­lekopo­leciały da­leko on sięda­leko on się zestarzałon się zestarzał wróciłyzestarzał wróciły do niego rzu­cił słowa na wiatr po­leciałysłowa na wiatr po­leciały da­lekona wiatr po­leciały da­leko on siępo­leciały da­leko on się zestarzałda­leko on się zestarzał wróciłyon się zestarzał wróciły do niego rzu­cił słowa na wiatr po­leciały da­lekosłowa na wiatr po­leciały da­leko on sięna wiatr po­leciały da­leko on się zestarzałpo­leciały da­leko on się zestarzał wróciłyda­leko on się zestarzał wróciły do niego 

To ok­ropne rzu­cać słowa na wiatr.Jeżeli biolo­giczny rodzic, po spot­ka­niu od­da­nego dziec­ka nie przyz­na­je się do niego, to tak jak­by od­rzu­cił go dru­gi raz. Żad­ne pra­wo te­go nie zmieni.Ko­biety są jak je­lenie - rzu­cił Co­hen z miną znaw­cy. - Nie można się na nie rzu­cać, trze­ba je ścigać.Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym.Sprawdźmy, proszę gdzie nas rzu­ci wiatr miłości.Jed­na noc Jed­na dob­ra noc Je­den błąd Jak drzewo Za­puszcza korzenie Jak drzewo Wy­daje owoce Słowa Spa­dają na białe kar­ty ciszy Nie krzyczą Niedojrzałe Szepczą Że miłość zak­witła za szybko Że zdławi ją chłód poranka Praw­da – Rzu­cił księżyc cierpko Ale rankiem Zo­baczy­li wszyscy Źdźbło miłości Wy­dało pus­te nasienie Owo­ce spadły Zapomniane Og­rodnik odszedł Zos­tał bar­ma­nem w noc­nym barze