rzu­cając mo­netę graj­ko­wi na ulicy za­nim wpad­nie w je­go kufer prze­ciąć mu­si kil­ka naszych woli zachwy­tu lub współczucia dob­ra ważniej­sze­go od skąpstwa i spo­conej dłoni 


rzu­cając-mo­netę-graj­ko­wi-na ulicy-za­nim-wpad­nie-w ­go-kufer-prze­ąć-mu­-kil­ka-naszych-woli-zachwy­-lub-współczucia-dob­ra
smurf007rzu­cającmo­netęgraj­ko­wina ulicyza­nimwpad­niew je­gokuferprze­ciąćmu­sikil­kanaszychwolizachwy­tulubwspółczuciadob­raważniej­sze­good skąpstwaspo­conejdłoni rzu­cając mo­netęmo­netę graj­ko­wigraj­ko­wi na ulicyna ulicy za­nimza­nim wpad­niewpad­nie w je­gow je­go kuferkufer prze­ciąćprze­ciąć mu­simu­si kil­kakil­ka naszychnaszych woliwoli zachwy­tuzachwy­tu lublub współczuciawspółczucia dob­radob­ra ważniej­sze­goważniej­sze­go od skąpstwaod skąpstwa ii spo­conejspo­conej dłoni rzu­cając mo­netę graj­ko­wimo­netę graj­ko­wi na ulicygraj­ko­wi na ulicy za­nimna ulicy za­nim wpad­nieza­nim wpad­nie w je­gowpad­nie w je­go kuferw je­go kufer prze­ciąćkufer prze­ciąć mu­siprze­ciąć mu­si kil­kamu­si kil­ka naszychkil­ka naszych wolinaszych woli zachwy­tuwoli zachwy­tu lubzachwy­tu lub współczucialub współczucia dob­rawspółczucia dob­ra ważniej­sze­godob­ra ważniej­sze­go od skąpstwaważniej­sze­go od skąpstwa iod skąpstwa i spo­coneji spo­conej dłoni 

Os­tatni­mi słowa­mi, które chciałabym prze­kazać światu jest to, że cza­sami pot­rze­by in­nych ważniej­sze są od naszych. -Chemicals
os­tatni­mi-słowa­mi-które-chciałabym-prze­kazać-światu-jest to-że cza­sami-pot­rze­by-in­nych-ważniej­sze-są od naszych
Jak możesz my­lić mo­ment zachwy­conej miłości, która pa­li ci trze­wia wo­nią kadzidła, z roz­pa­saniem zmysłów, o których wiesz, że z siarki. -Umberto Eco
jak-możesz-my­lić-mo­ment-zachwy­conej-miłoś-która-pa­li- trze­wia-wo­ą-kadzidła-z roz­pa­saniem-zmysłów-o których-wiesz