Rzut oka na świat wykazuje, że okropności nie są niczym innym jak realizmem.


rzut-oka-na-świat-wykazuje-że-okropnoś-nie-są-niczym-innym-jak-realizmem
alfred hitchcockrzutokanaświatwykazujeżeokropnościnieniczyminnymjakrealizmemrzut okaoka nana światświat wykazujeże okropnościokropności nienie sąsą niczymniczym innyminnym jakjak realizmemrzut oka naoka na światna świat wykazujeże okropności nieokropności nie sąnie są niczymsą niczym innymniczym innym jakinnym jak realizmemrzut oka na światoka na świat wykazujeże okropności nie sąokropności nie są niczymnie są niczym innymsą niczym innym jakniczym innym jak realizmemrzut oka na świat wykazujeże okropności nie są niczymokropności nie są niczym innymnie są niczym innym jaksą niczym innym jak realizmem

na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle.To, co na pierwszy rzut oka wydaje się ogromnie ciężkie, miłość uczyni bardzo lekkim.niewyraźna jak świat oka wzruszonego mglę się niczym sen pod­czas ran­nej nietrzeźwości jestem niezłudzeniem niefantazją niefantasmagorią nieimaginacją po­dob­no ig­rzys­kiem bożym jestem bez­kontu­rową istotą względnym bytem o zla­nych kolorach Odwaga jest niczym innym jak strachem, którego się nie okazuje.