Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni.


są ­kie-ćwicze­nia-re­lak­­cyj­ne-które-każą- sku­piać-wzrok-na czym­kolwiek- oder­wać ę-od rzeczy­wis­toś-i nie myść
anna onichimowskasą ta­kiećwicze­niare­lak­sa­cyj­nektórekażą sku­piaćwzrokna czym­kolwiek oder­wać sięod rzeczy­wis­tościi nie myślećo niczyma raczej poz­wa­laćmyślomhu­laćswo­bod­nienie zat­rzy­mującżad­nejna dłużejjed­nak wszys­tkiemo­jemyśliob­ra­cają sięwokółte­gosa­megood wieluwieludnisą ta­kie ćwicze­niaćwicze­nia re­lak­sa­cyj­nektóre każą sku­piać wzrokwzrok na czym­kolwiek oder­wać się od rzeczy­wis­tościod rzeczy­wis­tości i nie myśleći nie myśleć o niczym poz­wa­lać myślommyślom hu­laćhu­lać swo­bod­nienie zat­rzy­mując żad­nejżad­nej na dłużejjed­nak wszys­tkie mo­jemo­je myślimyśli ob­ra­cają sięob­ra­cają się wokółwokół te­gote­go sa­megowielu dnisą ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne sku­piać wzrok na czym­kolwiek oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myślećod rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym poz­wa­lać myślom hu­laćmyślom hu­lać swo­bod­nienie zat­rzy­mując żad­nej na dłużejjed­nak wszys­tkie mo­je myślimo­je myśli ob­ra­cają sięmyśli ob­ra­cają się wokółob­ra­cają się wokół te­gowokół te­go sa­mego

Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie  -RozaR
mo­ja-żona-nig­dy-na mnie-nie pat­rzy-a-gdy-jed­nak-już-zat­rzy­-wzrok-na-swym-mężu-to-w jej-oczach-widzę-rozczarowanie