Są ta­kie dni, kiedy nic sie nie układa, kiedy chce­my zam­knąć sie w czte­rech scianach i wy­lewać łzy w po­duszke, po­nosic od­po­wie­dzial­ność za błedy in­nych i stra­cic przez nie naj­ważnieszą oso­be w zyciu.


są ­kie-dni-kiedy-nic-sie-nie układa-kiedy-chce­my-zam­knąć-sie-w czte­rech-scianach-i wy­lewać-łzy-w po­duszke-po­nosic
tkaczu32są ta­kiednikiedynicsienie układachce­myzam­knąćw czte­rechscianachi wy­lewaćłzyw po­duszkepo­nosicod­po­wie­dzial­nośćza błedyin­nychi stra­cicprzeznie naj­ważniesząoso­bew zyciusą ta­kie dnikiedy nicnic siesie nie układakiedy chce­mychce­my zam­knąćzam­knąć siesie w czte­rechw czte­rech scianachscianach i wy­lewaći wy­lewać łzyłzy w po­duszkepo­nosic od­po­wie­dzial­nośćod­po­wie­dzial­ność za błedyza błedy in­nychin­nych i stra­cici stra­cic przezprzez nie naj­ważniesząnie naj­ważnieszą oso­beoso­be w zyciukiedy nic sienic sie nie układakiedy chce­my zam­knąćchce­my zam­knąć siezam­knąć sie w czte­rechsie w czte­rech scianachw czte­rech scianach i wy­lewaćscianach i wy­lewać łzyi wy­lewać łzy w po­duszkepo­nosic od­po­wie­dzial­ność za błedyod­po­wie­dzial­ność za błedy in­nychza błedy in­nych i stra­cicin­nych i stra­cic przezi stra­cic przez nie naj­ważniesząprzez nie naj­ważnieszą oso­benie naj­ważnieszą oso­be w zyciu

Nie szu­kaj­my od­po­wie­dzial­nych za błędy młodości, lecz przyj­mijmy swoją od­po­wie­dzial­ność za przyszłość. -John Fitzgerald Kennedy
nie-szu­kaj­my-od­po­wie­dzial­nych-za błędy-młodoś-lecz-przyj­mijmy-swoją-od­po­wie­dzial­ność-za przyszłość
W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki. -Cecelia Ahern
w życiu-nie  nic-pew­ne­go-ale-jed­no-wiem- trze­ba-po­nosić-kon­sekwen­cje-swoich-czynów-przyjąć-od­po­wie­dzial­ność