Są ta­kie zna­jomości które, się kończy mi­mo żalu i bólu. Są ta­kie zna­jomości, które się szyb­ko wy­palają. Są ta­cy zna­jomi o których się nie za­pomi­na i ta­cy którzy nie war­ci są zapamiętania. No właśnie są al­bo nie ma...


są ­kie-zna­jomoś-które ę-kończy-mi­mo-żalu-i bólu-są ­kie-zna­jomoś-które ę-szyb­ko-wy­palają-są ­cy-zna­jomi
darusą ta­kiezna­jomościktóre siękończymi­możalui bóluzna­jomościktóre sięszyb­kowy­palająsą ta­cyzna­jomio których sięnie za­pomi­nai ta­cyktórzynie war­cisą zapamiętanianowłaśniesą al­bonie masą ta­kie zna­jomościkończy mi­momi­mo żalużalu i bólusą ta­kie zna­jomościktóre się szyb­koszyb­ko wy­palająsą ta­cy zna­jomizna­jomi o których sięo których się nie za­pomi­nanie za­pomi­na i ta­cyi ta­cy którzyktórzy nie war­cinie war­ci są zapamiętaniano właśniewłaśnie są al­bosą al­bo nie makończy mi­mo żalumi­mo żalu i bóluktóre się szyb­ko wy­palająsą ta­cy zna­jomi o których sięzna­jomi o których się nie za­pomi­nao których się nie za­pomi­na i ta­cynie za­pomi­na i ta­cy którzyi ta­cy którzy nie war­ciktórzy nie war­ci są zapamiętaniano właśnie są al­bowłaśnie są al­bo nie ma

Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar
wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Próbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem... -Who
próbę-na­wiąza­nia-zna­jomoś-z dziew­czyną-kom­pli­kuje-fakt-że wszędzie-chodzą-razem
Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje . -nasia
bo ­den-po­całunek-zmienia-wszys­tko-całą-niewin­ność-zna­jomoś-i sym­pa­tii-wiele-rzeczy-kom­pli­kuje