Są ta­kie zna­jomości które, się kończy mi­mo żalu i bólu. Są ta­kie zna­jomości, które się szyb­ko wy­palają. Są ta­cy zna­jomi o których się nie za­pomi­na i ta­cy którzy nie war­ci są zapamiętania. No właśnie są al­bo nie ma...


są ­kie-zna­jomoś-które ę-kończy-mi­mo-żalu-i bólu-są ­kie-zna­jomoś-które ę-szyb­ko-wy­palają-są ­cy-zna­jomi
darusą ta­kiezna­jomościktóre siękończymi­możalui bóluzna­jomościktóre sięszyb­kowy­palająsą ta­cyzna­jomio których sięnie za­pomi­nai ta­cyktórzynie war­cisą zapamiętanianowłaśniesą al­bonie masą ta­kie zna­jomościkończy mi­momi­mo żalużalu i bólusą ta­kie zna­jomościktóre się szyb­koszyb­ko wy­palająsą ta­cy zna­jomizna­jomi o których sięo których się nie za­pomi­nanie za­pomi­na i ta­cyi ta­cy którzyktórzy nie war­cinie war­ci są zapamiętaniano właśniewłaśnie są al­bosą al­bo nie makończy mi­mo żalumi­mo żalu i bóluktóre się szyb­ko wy­palająsą ta­cy zna­jomi o których sięzna­jomi o których się nie za­pomi­nao których się nie za­pomi­na i ta­cynie za­pomi­na i ta­cy którzyi ta­cy którzy nie war­ciktórzy nie war­ci są zapamiętaniano właśnie są al­bowłaśnie są al­bo nie ma

Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów.Próbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem...Nie łat­wo jest zna­leźć wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, ale myślę że większą sztuką będzie po­godze­nie się z nią i zna­lezienie w niej cze­goś po­zytyw­ne­go. I na­wet gdy­byś miał jut­ro um­rzeć, to znajdź ra­dość w naj­pros­tszych rzeczach ja­kie ro­bisz i ja­kie spo­tykają cię każde­go dnia. Otwórz sze­roko oczy i dos­trzeż to co piękne w tym co najprostsze.Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.Długo­let­nie błądze­nie w ciem­nościach w poszu­kiwa­niu praw­dy od­czu­wanej, lecz nieu­chwyt­nej, głębo­kie prag­nienie oraz przep­la­tające się ze sobą ok­re­sy wiary i zwątpienia, które pop­rzedzają jas­ne i pełne zro­zumienie, zna­ne są wyłącznie tym, którzy sa­mi ich doświadczyli.Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje .