Są duże i małe woj­ny. Te duże zmieniają świat, te małe człowieka.


są że-i łe-woj­ny-te że-zmieniają-świat-te łe-człowieka
olga tokarczuksą dużei małewoj­nyte dużezmieniająświatte małeczłowiekasą duże i małei małe woj­nyte duże zmieniajązmieniają światte małe człowiekasą duże i małe woj­nyte duże zmieniają świat

Są duże i małe wojny. Te duże zmieniają świat, te małe człowieka.Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości.Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty – małe radościMłodzież stwarza konflikty z dorosłymi istotne i nieistotne, małe i duże, nie po to, by jej wybaczono, lecz po to, by się jej opierano i aby mogła ten opór zwycięsko przełamać.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.