Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę.


są chwi­-w życiu-ludzkim-pod­czas-których-mil­cze­nie-zastępu­-naj­wznioślej­szą-mowę
bolesław prussą chwi­lew życiuludzkimpod­czasktórychmil­cze­niezastępu­jenaj­wznioślej­sząmowęsą chwi­le w życiuw życiu ludzkimpod­czas którychktórych mil­cze­niemil­cze­nie zastępu­jezastępu­je naj­wznioślej­sząnaj­wznioślej­szą mowęsą chwi­le w życiu ludzkimpod­czas których mil­cze­niektórych mil­cze­nie zastępu­jemil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szązastępu­je naj­wznioślej­szą mowępod­czas których mil­cze­nie zastępu­jektórych mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­sząmil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowępod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­sząktórych mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę

Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka. -Yannis Ritsos
mil­cze­nie-to naj­trud­niej­sza-i naj­dosko­nal­sza-sztuka
Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim. -Tadeusz Borowski
uśmie­cham ę-i myślę-że człowiek-zaw­sze-na no­wo-od­najdu­-człowieka-przez-miłość-i że to jest rzecz-naj­ważniej­sza
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki. -Devin
by­wają-dni-gdy-na­wet-cyt­ry­na-sma­kuje-jak naj­lep­sza-słodycz-a są też-chwi­-w których-kar­mel-sta­ ę-niez­wykle-gorzki
Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 
mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku