Są chwi­le, w których nie chcesz przek­rzyczeć na­wet ciszy, a są też mo­men­ty, w których naj­chętniej us­ta­wiłbyś kil­ka głośników tyl­ko po to, aby nie słyszeć włas­nych myśli.


są chwi­-w których-nie chcesz-przek­rzyczeć-na­wet-ciszy-a są też-mo­men­ty-w których-naj­chętniej-us­­wiłbyś-kil­ka
devinsą chwi­lew którychnie chceszprzek­rzyczećna­wetciszya są teżmo­men­tynaj­chętniejus­ta­wiłbyśkil­kagłośnikówtyl­kopo toaby nie słyszećwłas­nychmyśliw których nie chcesznie chcesz przek­rzyczećprzek­rzyczeć na­wetna­wet ciszya są też mo­men­tyw których naj­chętniejnaj­chętniej us­ta­wiłbyśus­ta­wiłbyś kil­kakil­ka głośnikówgłośników tyl­kotyl­ko po toaby nie słyszeć włas­nychwłas­nych myśliw których nie chcesz przek­rzyczećnie chcesz przek­rzyczeć na­wetprzek­rzyczeć na­wet ciszyw których naj­chętniej us­ta­wiłbyśnaj­chętniej us­ta­wiłbyś kil­kaus­ta­wiłbyś kil­ka głośnikówkil­ka głośników tyl­kogłośników tyl­ko po toaby nie słyszeć włas­nych myśli

Ze wszys­tkich dóbr te­go świata naj­chętniej zrze­ka się mężczyz­na dob­rodziej­stwa włas­nych myśli.By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki.Nie ma murów, których nie idzie przek­roczyć. Są tyl­ko dra­biny, których nie chce się zrobić. Z cyk­lu po­wieści Ci tyl­ko są szczęśli­wi, których myśli są skiero­wane ku ja­kiemuś przed­mioto­wi in­ne­mu niż włas­na szczęśliwość.Przek­raczając włas­ne gra­nice, po­pełniając grzech czu­jemy ra­dość, lecz jest to tyl­ko chwi­lowe, po­zor­ne. Z cza­sem dochodzi do nas iż na­wet mi­nuta wszel­kiej przy­jem­ności nie była war­ta całego życia wyrzutów sumienia.