Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych.


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
jean de la bruyéresą dwaspo­sobyod­nosze­niasuk­cesóww życiual­bodziękiwłas­nejpra­cowi­tościprzezgłupotęinnychsą dwa spo­sobyspo­soby od­nosze­niaod­nosze­nia suk­cesówsuk­cesów w życiual­bo dziękidzięki włas­nejwłas­nej pra­cowi­tościal­bo przezprzez głupotęgłupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­niaspo­soby od­nosze­nia suk­cesówod­nosze­nia suk­cesów w życiual­bo dzięki włas­nejdzięki włas­nej pra­cowi­tościal­bo przez głupotęprzez głupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesówspo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiual­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tościal­bo przez głupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu

Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów.W łzach wy­biegła w stronę deszczu Pop­la­miona suk­nia cała W za­war­tości ciało miała Suk­nia jak ściera Ciało jak­by umiera Wy­piorę ci kiece Do pral­ni po­lecę Od­pla­mia­cza trochę użyję I ciało twe obmyje Po­wiem ci więcej Pop­la­miłaś mi ręce Te­raz rozumiem Też sam od­myć nie umiem Po­mogę to­bie a ty mi Wyjść przez te zam­knięte drzwi Są tyl­ko dwa spo­soby, aby zroz­mu­mieć ko­biety. Szko­da tyl­ko, że żaden nie działa.Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Is­tnieją trzy spo­soby od­działywa­nia na człowieka: szan­taż, wódka, groźba zabójstwa.Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno.