Są dwie rzeczy, których mężczyz­na uk­ryć nie pot­ra­fi - kiedy jest pi­jany i zakochany.


są dwie-rzeczy-których-mężczyz­na-uk­ryć-nie pot­ra­fi- kiedy-jest pi­jany-i zakochany
antyfanessą dwierzeczyktórychmężczyz­nauk­ryćnie pot­ra­fi kiedyjest pi­janyi zakochanysą dwie rzeczyktórych mężczyz­namężczyz­na uk­ryćuk­ryć nie pot­ra­fi kiedy jest pi­janyjest pi­jany i zakochanyktórych mężczyz­na uk­ryćmężczyz­na uk­ryć nie pot­ra­fi kiedy jest pi­jany i zakochanyktórych mężczyz­na uk­ryć nie pot­ra­fi

To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna.I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne.Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt.Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.