Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
adolf nowaczyńskisą jas­nechwi­lew życiuw których siętęsknido potęgiciemnotysą jas­ne chwi­lechwi­le w życiuw których się tęsknitęskni do potęgido potęgi ciemnotysą jas­ne chwi­le w życiuw których się tęskni do potęgitęskni do potęgi ciemnotyw których się tęskni do potęgi ciemnoty

Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę.Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej.Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.