Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...


są ludzie-żyjący-za dnia-i stworze­nia-nocy-ważne-by pa­mięć-że stworze­nia-no­cy-to nie zwyk­li-ludzie-dnia-którzy
terry pratchettsą ludzieżyjącyza dniai stworze­nianocyważneby pa­miętaćże stworze­niano­cyto nie zwyk­liludziedniaktórzynie kładą sięspaćdo późnabo myśląże dziękite­musą bar­dziejin­te­resującyi wyk­reowa­niby przek­roczyćgra­nicęnie wys­tar­czyos­tryma­kijażi bla­dace­ra trze­bao wielewięcejsą ludzie żyjącyżyjący za dniaza dnia i stworze­niai stworze­nia nocyważne by pa­miętaćże stworze­nia no­cyno­cy to nie zwyk­lito nie zwyk­li ludzieludzie dniaktórzy nie kładą sięnie kładą się spaćspać do późnaże dzięki te­mute­mu są bar­dziejsą bar­dziej in­te­resującyin­te­resujący i wyk­reowa­niby przek­roczyć gra­nicęnie wys­tar­czy os­tryos­try ma­kijażma­kijaż i bla­dai bla­da ce­ra trze­ba o wieleo wiele więcejsą ludzie żyjący za dniażyjący za dnia i stworze­niaza dnia i stworze­nia nocyże stworze­nia no­cy to nie zwyk­lino­cy to nie zwyk­li ludzieto nie zwyk­li ludzie dniaktórzy nie kładą się spaćnie kładą się spać do późnaże dzięki te­mu są bar­dziejte­mu są bar­dziej in­te­resującysą bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ninie wys­tar­czy os­try ma­kijażos­try ma­kijaż i bla­dama­kijaż i bla­da ce­ra trze­ba o wiele więcej

To­piąc marze­nia umiera­my zbyt młodo… Zaś podążając za ni­mi, możemy w pew­nym mo­men­cie przek­roczyć niebez­pie­czną gra­nice, gdzie już nic nie będzie ta­kie jak kiedyś…  -kate-em
to­piąc-marze­nia-umiera­my-zbyt-młodo-zaś-podążając-za ­mi-możemy-w pew­nym-mo­men­cie-przek­roczyć-niebez­pie­czną-gra­nice
tęskno­ta jest w sta­nie przek­roczyć wszel­kie gra­nice niemożliwego. ale nig­dy nie po­kona ba­rier, które tworzy obojętność dru­giego człowieka. -thrillofit
tęskno­-jest w sta­nie-przek­roczyć-wszel­kie-gra­nice-niemożliwego-ale-nig­dy-nie po­kona-ba­rier-które-tworzy-obojętność