Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...


są ludzie-żyjący-za dnia-i stworze­nia-nocy-ważne-by pa­mięć-że stworze­nia-no­cy-to nie zwyk­li-ludzie-dnia-którzy
terry pratchettsą ludzieżyjącyza dniai stworze­nianocyważneby pa­miętaćże stworze­niano­cyto nie zwyk­liludziedniaktórzynie kładą sięspaćdo późnabo myśląże dziękite­musą bar­dziejin­te­resującyi wyk­reowa­niby przek­roczyćgra­nicęnie wys­tar­czyos­tryma­kijażi bla­dace­ra trze­bao wielewięcejsą ludzie żyjącyżyjący za dniaza dnia i stworze­niai stworze­nia nocyważne by pa­miętaćże stworze­nia no­cyno­cy to nie zwyk­lito nie zwyk­li ludzieludzie dniaktórzy nie kładą sięnie kładą się spaćspać do późnaże dzięki te­mute­mu są bar­dziejsą bar­dziej in­te­resującyin­te­resujący i wyk­reowa­niby przek­roczyć gra­nicęnie wys­tar­czy os­tryos­try ma­kijażma­kijaż i bla­dai bla­da ce­ra trze­ba o wieleo wiele więcejsą ludzie żyjący za dniażyjący za dnia i stworze­niaza dnia i stworze­nia nocyże stworze­nia no­cy to nie zwyk­lino­cy to nie zwyk­li ludzieto nie zwyk­li ludzie dniaktórzy nie kładą się spaćnie kładą się spać do późnaże dzięki te­mu są bar­dziejte­mu są bar­dziej in­te­resującysą bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ninie wys­tar­czy os­try ma­kijażos­try ma­kijaż i bla­dama­kijaż i bla­da ce­ra trze­ba o wiele więcej

Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni.- Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze...To­piąc marze­nia umiera­my zbyt młodo… Zaś podążając za ni­mi, możemy w pew­nym mo­men­cie przek­roczyć niebez­pie­czną gra­nice, gdzie już nic nie będzie ta­kie jak kiedyś… tęskno­ta jest w sta­nie przek­roczyć wszel­kie gra­nice niemożliwego. ale nig­dy nie po­kona ba­rier, które tworzy obojętność dru­giego człowieka.Na krótki dys­tans stworze­nie dwu­nogie zwyk­le pot­ra­fi wyp­rzedzić stworze­nie czwo­rono­gie, a to z po­wodu cza­su, ja­ki zaj­mu­je czwo­rono­gowi zo­rien­to­wanie się w tych wszys­tkich no­gach. Jest to fakt bez wątpienia praw­dzi­wy, choć niez­byt pow­szechnie znany.Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.