Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.


są ludzie-których-życiu-na­daje-kształt-strach-przed-śmier­ą-i są ludzie-których-życiu-na­daje-kształt-ra­dość-i za­dowo­lenie
horace kallensą ludziektórychżyciuna­dajekształtstrachprzedśmier­ciąi są ludziera­dośći za­dowo­leniez te­goże żyjąci pier­wsziżyjącumierająci drudzyumierającżyjąwiem że losmożezab­raćmniejut­roaleśmierćjest nieis­totnąewen­tual­nościąkiedy­kol­wiek przyj­dziemamza­miarum­rzećżyjącktórych życiużyciu na­dajena­daje kształtkształt strachstrach przedprzed śmier­ciąktórych życiużyciu na­dajena­daje kształtkształt ra­dośćra­dość i za­dowo­leniei za­dowo­lenie z te­goci pier­wszi żyjącżyjąc umierająci drudzy umierającumierając żyjąmoże zab­raćzab­rać mniemnie jut­roale śmierćśmierć jest nieis­totnąjest nieis­totną ewen­tual­nościąmam za­miarza­miar um­rzećum­rzeć żyjącktórych życiu na­dajeżyciu na­daje kształtna­daje kształt strachkształt strach przedstrach przed śmier­ciąktórych życiu na­dajeżyciu na­daje kształtna­daje kształt ra­dośćkształt ra­dość i za­dowo­leniera­dość i za­dowo­lenie z te­goci pier­wszi żyjąc umierająci drudzy umierając żyjąmoże zab­rać mniezab­rać mnie jut­roale śmierć jest nieis­totnąśmierć jest nieis­totną ewen­tual­nościąmam za­miar um­rzećza­miar um­rzeć żyjąc

Śmierć na­daje piękno życiu. Tyl­ko sztuczne kwiaty nie umierają.To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha.Śmierć nadaje kształt miłości, jak nadaje go życiu, przekształcając ją w los.Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał.Kobiety wystarczająco odważne, niezależne i wewnętrznie zrównoważone nie powinny przejmować się faktem, że żyją samotnie. Nie powinny czuć się