Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze.


są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
stanisław dygatsą ludziektórym szczęściemig­nietyl­kona mo­mentna mo­menttyl­ko sięukażepo to tyl­koby uczy­nićżycietymsmut­niej­szei okrutniejszektórym szczęście mig­niemig­nie tyl­kotyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko siętyl­ko się ukażeukaże po to tyl­koby uczy­nić życieżycie tymtym smut­niej­szesmut­niej­sze i okrutniejszektórym szczęście mig­nie tyl­komig­nie tyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko się ukażetyl­ko się ukaże po to tyl­koby uczy­nić życie tymżycie tym smut­niej­szetym smut­niej­sze i okrutniejszektórym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­koby uczy­nić życie tym smut­niej­szeżycie tym smut­niej­sze i okrutniejszeby uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze

Za­raz, mo­ment gdzie idziesz? Zos­ta­wisz mnie te­raz samą? Tu w pus­tym domu? Ah tak za­pom­niałam my tyl­ko uda­jemy rodzinę na noc wra­casz do niej.... Jes­tem tyl­ko roz­rywką gdy Ci się nudzi...odetchnij bieg­niesz przed siebie i klniesz tak dziw­nie i głucho tyl­ko cisza prze­biera się w damę zakłada czar­ne rzęsy i brwi w zwiew­nym krwi ko­lorze szlaf­ro­ku przep­la­ta się z wes­tchnieniem by­le zakląć ten mo­ment od­da­nia na wieki gdy sta­nie się dzi­kim wspom­nieniem zos­ta­nie tyl­ko sze­lest liści niosących his­to­rie gdzieś w zapomnienie Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment.Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.