Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze.


są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
stanisław dygatsą ludziektórym szczęściemig­nietyl­kona mo­mentna mo­menttyl­ko sięukażepo to tyl­koby uczy­nićżycietymsmut­niej­szei okrutniejszektórym szczęście mig­niemig­nie tyl­kotyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko siętyl­ko się ukażeukaże po to tyl­koby uczy­nić życieżycie tymtym smut­niej­szesmut­niej­sze i okrutniejszektórym szczęście mig­nie tyl­komig­nie tyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko się ukażetyl­ko się ukaże po to tyl­koby uczy­nić życie tymżycie tym smut­niej­szetym smut­niej­sze i okrutniejszektórym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­mentna mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­koby uczy­nić życie tym smut­niej­szeżycie tym smut­niej­sze i okrutniejszeby uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze

Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment. -Julian Tuwim
ko­lej­ność-rzeczy-1sen­ty­ment-2tem­pe­rament-3mo­ment-4­ment-5aliment
Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem