Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.


są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
janina ipohorskasą ludziektórzynosząka­peluszpo toby sięmiećczymkłaniaćnie wiado­mojed­nakpo co onispodniektórzy nosząnoszą ka­peluszka­pelusz po toby się miećmieć czymczym kłaniaćnie wiado­mo jed­nakjed­nak po co onipo co oni nosząnoszą spodniektórzy noszą ka­pelusznoszą ka­pelusz po toby się mieć czymmieć czym kłaniaćnie wiado­mo jed­nak po co onijed­nak po co oni nosząpo co oni noszą spodniektórzy noszą ka­pelusz po toby się mieć czym kłaniaćnie wiado­mo jed­nak po co oni nosząjed­nak po co oni noszą spodnienie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie

Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona.Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać.Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa.Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców.