Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.


są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
janina ipohorskasą ludziektórzynosząka­peluszpo toby sięmiećczymkłaniaćnie wiado­mojed­nakpo co onispodniektórzy nosząnoszą ka­peluszka­pelusz po toby się miećmieć czymczym kłaniaćnie wiado­mo jed­nakjed­nak po co onipo co oni nosząnoszą spodniektórzy noszą ka­pelusznoszą ka­pelusz po toby się mieć czymmieć czym kłaniaćnie wiado­mo jed­nak po co onijed­nak po co oni nosząpo co oni noszą spodniektórzy noszą ka­pelusz po toby się mieć czym kłaniaćnie wiado­mo jed­nak po co oni nosząjed­nak po co oni noszą spodnienie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie

Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać. -Władysław Grzeszczyk
ci naj­chętniej-pod­noszą-pop­rzeczkę-którzy-nie muszą-przez-ą-skakać
złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa. -PróbujPatrzećKolorowo
cza­sem-na­wet-naj­silniej­-po­noszą-klęskę-ważne-by mieć-od­wagę-i spróbo­wać-zacząć-od nowa
Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców. -Josephine Hart
mężczyź-którzy-zgniatają-w dłoni-kieliszki-pożerając-wzro­kiem-młode-ko­biety-od­noszą-głębsze-ra­ny-ż-tyl­ko-ska­lecze­nia