Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa.


są ludzie-którzy-od­bierają-in­nym-pieniądze-w porządku-to zwykła-kradzież-ale są też-ludzie-którzy-jed­nym-krótkim-słowem
terry pratchettsą ludziektórzyod­bierająin­nympieniądzew porządkuto zwykłakradzieżale są teżludziejed­nymkrótkimsłowempot­ra­fiąodeb­raćko­muśsa­moczłowie­czeństwoto zu­pełniein­nasprawaktórzy od­bierająod­bierają in­nymin­nym pieniądzeto zwykła kradzieżale są też ludziektórzy jed­nymjed­nym krótkimkrótkim słowemsłowem pot­ra­fiąpot­ra­fią odeb­raćodeb­rać ko­muśko­muś sa­mosa­mo człowie­czeństwoto zu­pełnie in­nain­na sprawaktórzy od­bierają in­nymod­bierają in­nym pieniądzektórzy jed­nym krótkimjed­nym krótkim słowemkrótkim słowem pot­ra­fiąsłowem pot­ra­fią odeb­raćpot­ra­fią odeb­rać ko­muśodeb­rać ko­muś sa­moko­muś sa­mo człowie­czeństwoto zu­pełnie in­na sprawa

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Są ludzie, którzy mają ot­warte więcej okien...w jed­nym roz­ma­wiają z Tobą, w in­nych o Tobie. -odmienna
są ludzie-którzy-mają-ot­warte-więcej-okienw-jed­nym-roz­­wiają-z tobą-w in­nych-o tobie