Są ludzie, którzy pochodzą znikąd i do­nikąd nie wy­rywają się ich ser­ca! To ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wi, przy tym pogrążeni w niewie­dzy o roz­miarach swo­jego nieszczęścia.


są ludzie-którzy-pochodzą-znikąd-i do­nikąd-nie wy­rywają ę-ich-ser­ca-to ludzie-głębo­ko-nie­szczęśli­wi-przy-tym-pogrążeni
henryk pająksą ludziektórzypochodząznikądi do­nikądnie wy­rywają sięichser­cato ludziegłębo­konie­szczęśli­wiprzytympogrążeniw niewie­dzyo roz­miarachswo­jegonieszczęściaktórzy pochodząpochodzą znikądznikąd i do­nikądi do­nikąd nie wy­rywają sięnie wy­rywają się ichich ser­cato ludzie głębo­kogłębo­ko nie­szczęśli­wiprzy tymtym pogrążenipogrążeni w niewie­dzyw niewie­dzy o roz­miaracho roz­miarach swo­jegoswo­jego nieszczęściaktórzy pochodzą znikądpochodzą znikąd i do­nikądznikąd i do­nikąd nie wy­rywają sięi do­nikąd nie wy­rywają się ichnie wy­rywają się ich ser­cato ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wiprzy tym pogrążenitym pogrążeni w niewie­dzypogrążeni w niewie­dzy o roz­miarachw niewie­dzy o roz­miarach swo­jegoo roz­miarach swo­jego nieszczęścia

As­ce­ci - ludzie, którzy mar­nują swo­je piękne życie otaczając się ludźmi, którzy ra­nią ich katuszami. -Mateusz Piecki Schizoidalny
as­­- ludzie-którzy-mar­nują-swo­-piękne-życie-otaczając ę-ludźmi-którzy-ra­ą-ich-katuszami
Ludzie, którzy na tym świecie kroczą naprzód, wstają i szukają odpowiednich warunków, a jeśli ich nie mogą znaleźć, tworzą je -George Bernard Shaw
ludzie-którzy-na-tym-świecie-kroczą-naprzód-wstają-i-szukają-odpowiednich-warunków-a-śli-ich-nie-mogą-znaleźć-tworzą