Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem.


są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
dimitrios kamburoglusą ludziektórzyswoimcha­rak­te­remniszczątoco zbu­dowa­lirozumemktórzy swoimswoim cha­rak­te­remcha­rak­te­rem niszcząco zbu­dowa­li rozumemktórzy swoim cha­rak­te­remswoim cha­rak­te­rem niszcząktórzy swoim cha­rak­te­rem niszczą

Są ludzie, którzy swoim charakterem niszczą to, co zbudowali rozumem.By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie...Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać.Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia.