Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą.


są mężczyź-których-żony-nap­rawdę-nie wiedzą-cze­go-chcą-in­nych żony-nies­te­ty-wiedzą
edgar fauresą mężczyźniktórychżonynap­rawdęnie wiedzącze­gochcąin­nych żonynies­te­tywiedząktórych żonyżony nap­rawdęnap­rawdę nie wiedzącze­go chcąktórych żony nap­rawdężony nap­rawdę nie wiedząktórych żony nap­rawdę nie wiedzą

Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.O tym, czym nap­rawdę jest wol­ność, wiedzą nies­te­ty tyl­ko ci, co ją stracili.Żony nigdy nie wiedzą, co ich mężom podoba się w innych kobietach.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.