Są mu­ry których nie przes­koczy­my, ale możemy się pos­ta­rać zro­bić drzwi.


są mu­ry-których-nie przes­koczy­my-ale-możemy ę-pos­­rać-zro­bić-drzwi
rydersą mu­ryktórychnie przes­koczy­myalemożemy siępos­ta­raćzro­bićdrzwisą mu­ry którychktórych nie przes­koczy­myale możemy sięmożemy się pos­ta­raćpos­ta­rać zro­bićzro­bić drzwisą mu­ry których nie przes­koczy­myale możemy się pos­ta­raćmożemy się pos­ta­rać zro­bićpos­ta­rać zro­bić drzwiale możemy się pos­ta­rać zro­bićmożemy się pos­ta­rać zro­bić drzwiale możemy się pos­ta­rać zro­bić drzwi

Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.)  -Autor nieznany
wy­daje ę-nam-że mniej-możemy-ż-możemy-mi­nus-no­bis-vi­demur-pos­se-quam-pos­su­mus-łac 
Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga
są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic 
Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji. -stokrotka123
jeśli-nie masz-pew­noś-że dot­rzy­masz-da­nego-słowa-po pros­-nie-obiecuj-po­wiedz-że pos­­rasz ę-to zro­bić-lecz-nie da­jesz