Są oso­by, co się puściły na li­cytację; kto da więcej, te­mu służą.


są oso­by-co ę-puśły-na li­cytację-kto-da więcej-te­mu-służą
alojzy Żółkowskisą oso­byco siępuściłyna li­cytacjęktoda więcejte­musłużąco się puściłypuściły na li­cytacjękto da więcejte­mu służąco się puściły na li­cytację

Są osoby, co się puściły na licytację; kto da więcej, temu służą.Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości.Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej...W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie.Więcej może ten, kto więcej posiada.Po­jawiła się oso­bowość. A oso­bowości się kończą. Tyl­ko siły mogą przetrwać.