Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.


są py­tania-bez-od­po­wie­dzi-na­tomiast-nie  od­po­wie­dzi-bez-pytań
rydersą py­taniabezod­po­wie­dzina­tomiastnie ma od­po­wie­dzipytańsą py­tania bezbez od­po­wie­dzina­tomiast nie ma od­po­wie­dzinie ma od­po­wie­dzi bezbez pytańsą py­tania bez od­po­wie­dzina­tomiast nie ma od­po­wie­dzi beznie ma od­po­wie­dzi bez pytańna­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań

z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły. -karaczan19
poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły
Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata
jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński
kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
To nie tak, że nie ma od­po­wie­dzi. Tej od­po­wie­dzi nie da się wy­powie­dzieć, bo nie ma słów, które by ją opisały. -karaczan19
to nie tak-że nie  od­po­wie­dzi-tej od­po­wie­dzi-nie da ę-wy­powie­dzieć-bo nie  słów-które-by ją opisały
co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi-