Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.


są py­tania-bez-od­po­wie­dzi-na­tomiast-nie  od­po­wie­dzi-bez-pytań
rydersą py­taniabezod­po­wie­dzina­tomiastnie ma od­po­wie­dzipytańsą py­tania bezbez od­po­wie­dzina­tomiast nie ma od­po­wie­dzinie ma od­po­wie­dzi bezbez pytańsą py­tania bez od­po­wie­dzina­tomiast nie ma od­po­wie­dzi beznie ma od­po­wie­dzi bez pytańna­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań

Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.To nie tak, że nie ma od­po­wie­dzi. Tej od­po­wie­dzi nie da się wy­powie­dzieć, bo nie ma słów, które by ją opisały.